mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021

< p class = " kksr-muted " > Đánh giá post < / p >

Doanh nghiệp muốn tạm ngừng hay liên tục hoạt động giải trí kinh doanh cần phải có văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh hoặc liên tục. Đây là loại sách vở doanh nghiệp bắt buộc phải nộp cho Cơ quan ĐK kinh doanh khi triển khai thủ tục tạm ngừng hay liên tục kinh doanh. Sau đây là mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021.

địa điểm kinh doanh

Thông báo tạm ngừng kinh doanh là gì ? – Doanh nghiệp cần biết về mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

Theo Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP và Khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp.

Có thể hiểu rằng : Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp là thực trạng pháp lý của doanh nghiệp khi dừng những hoạt động giải trí kinh doanh. Ngày doanh nghiệp ĐK khởi đầu thông báo tạm ngừng kinh doanh chính là ngày chuyển thực trạng pháp lý tạm ngừng kinh doanh. Và tựa như, ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng kinh doanh là ngày kết thúc thực trạng pháp lý tạm ngừng kinh doanh.

Các đặc thù của tạm ngừng kinh doanh :

( i ) Tạm ngừng kinh doanh không phải là chấm hết trọn vẹn hoạt động giải trí của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ tạm ngừng kinh doanh trong một thời hạn mà doanh nghiệp đã thông báo. Khi hết thời hạn tạm ngừng hoạt động giải trí, doanh nghiệp sẽ liên tục trở lại hoạt động giải trí thông thường.

( ii ) Tạm ngừng kinh doanh là quyền của doanh nghiệp bởi doanh nghiệp hoàn toàn có thể quyết định hành động tạm ngừng hay liên tục hoạt động giải trí kinh doanh.

Câu hỏi được đặt ra là : Vậy, công ty muốn tạm ngừng hoạt động giải trí kinh doanh thì cần làm thông báo như thế nào ? Mời bạn đọc tìm hiểu thêm tải mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp dưới đây.

Để biết thêm thông tin : Tạm ngừng kinh doanh

Những chú ý quan tâm quan trọng dành cho doanh nghiệp / hộ kinh doanh khi tạm ngừng kinh doanh trong năm 2021

Tạm ngừng kinh doanh phải làm thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động giải trí

Đối với doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 206L uật Doanh nghiệp năm 2020, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan ĐK kinh doanh chậm nhất là 03 ngày thao tác trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc liên tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Cũng theo khoản 1 Điều 66N ghị định 01/2021 / NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp, có nhu yếu liên tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo chậm nhất 03 ngày thao tác trước ngày liên tục tạm ngừng kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh

Theo điều 91 Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP thì :

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan ĐK kinh doanh cấp huyện nơi đã ĐK kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản trị.

Như vậy, nếu ngừng kinh doanh dưới 30 ngày thì không cần thông báo.

Ngoài ra, Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan ĐK kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã ĐK tối thiểu 03 ngày thao tác trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh theo pháp luật pháp lý

Đối với doanh nghiệp :

Không quá một năm. Khi hết thời hạn nếu muốn tạm ngừng doanh tiếp thì phải làm thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. ( Căn cứ Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021 / NĐ-CP )

Đối với hộ kinh doanh :

Hộ kinh doanh được ĐK tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn. ( Căn cứ Khoản 1 Điều 91 Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP )

Tạm ngừng kinh doanh không phải thông báo với cơ quan thuế

Theo Điều 14T hông tư số 151 / năm trước / TT-BTC, cơ quan ĐK kinh doanh có nghĩa vụ và trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động giải trí kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 ( hai ) ngày thao tác kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế.

Như vậy, việc gửi thông báo cho cơ quan thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ báo tạm ngừng kinh doanh.

Chú ý cần lưu tâm trong thời hạn người nộp thuế tạm ngừng hoạt động giải trí, kinh doanh :

Theo khoản 2 Điều 4N ghị định số 126 / 2020 / NĐ-CP thì :

  • Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động giải trí, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm kinh tế tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý ; hồ sơ quyết toán thuế năm.

  • Hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh nộp thuế theo giải pháp khoán tạm ngừng kinh doanh, hoạt động giải trí được cơ quan thuế kiểm tra, xác lập lại nghĩa vụ và trách nhiệm thuế khoán theo pháp luật của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  • Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế đồng ý chấp thuận sử dụng hoá đơn theo pháp luật của pháp lý về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo giải trình tình hình sử dụng hoá đơn theo pháp luật.

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021

Căn cứ theo pháp luật của pháp lý hiện hành, văn bản, mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021 được soạn thảo dựa trên Phụ lục II-19 Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT.

TÊN DOANH NGHIỆP — — –

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc — — — — —

Số : … … … …..

… …, ngày … … tháng … … năm … …

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh ( hoặc liên tục kinh doanh ) trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp ( hoặc Trụ sở ; văn phòng đại diện thay mặt ; khu vực kinh doanh )

Kính gửi : ( Nơi mà doanh nghiệp đã ĐK kinh doanh ) … … … … …

Tên doanh nghiệp ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Mã số doanh nghiệp / Mã số thuế : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Số Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh ( chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp / mã số thuế ) :.

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh :

a ) Đối với doanh nghiệp :

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày …. tháng …. năm … … cho đến ngày …. tháng …. năm … …

Lý do tạm ngừng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

b ) Đối với Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh :

Đăng ký tạm ngừng hoạt động giải trí từ ngày … tháng … năm … cho đến ngày … tháng … năm … so với Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh sau :

Tên Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh ( ghi bằng chữ in hoa ) … … … … … … … … … … … ….

Mã số / Mã số thuế của Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh : … … … … … … … … … … … … ….

Số Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí ( trường hợp không có mã số Trụ sở / mã số thuế ) : … … … ….

Lý do tạm ngừng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Chi nhánh chủ quản ( chỉ kê khai so với trường hợp ĐK tạm ngừng hoạt động giải trí khu vực kinh doanh thường trực Trụ sở ) :

Tên Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Mã số Trụ sở / Mã số thuế của Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Số Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí Trụ sở ( trường hợp không có mã số Trụ sở / mã số thuế của Trụ sở ) :

Do Phòng Đăng ký kinh doanh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

cấp ngày : … … … … … …. / … … … … / … … … … …..

2. Trường hợp liên tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo :

a ) Đối với doanh nghiệp :

Đăng ký liên tục kinh doanh từ ngày …. tháng …. năm … …

b ) Đối với Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh :

Đăng ký liên tục hoạt động giải trí từ ngày …. tháng …. năm … … so với Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh sau :

Tên Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh ( ghi bằng chữ in hoa ) … … … … … … … … … … … ….

Mã số / Mã số thuế của Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh : … … … … … … … … … … … … ….

Số Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí ( trường hợp không có mã số Trụ sở / mã số thuế ) : … … … ….

Chi nhánh chủ quản ( chỉ kê khai so với trường hợp ĐK liên tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của khu vực kinh doanh thường trực Trụ sở ) :

Tên Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Mã số Trụ sở / Mã số thuế của Trụ sở : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Số Giấy ghi nhận ĐK hoạt động giải trí Trụ sở ( trường hợp không có mã số Trụ sở / mã số thuế của Trụ sở ) :

Do Phòng Đăng ký kinh doanh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

cấp ngày : … … … … … …. / … … … … / … … … … …..

Doanh nghiệp cam kết về tính đúng chuẩn, trung thực và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung của Thông báo này.

Các sách vở gửi kèm : – … … … … … … … …..

ĐẠI DIỆN THEO

Xem thêm : Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động giải trí kinh doanh hộ thành viên

Dưới đây là mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh 2021 dành cho hộ kinh doanh thành viên :

TÊN HỘ KINH DOANH

Số : … … … …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… …, ngày … … tháng … … năm … …

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh ( hoặc liên tục kinh doanh ) trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng của hộ kinh doanh

Kính gửi : Nơi mà hộ kinh doanh đã ĐK kinh doanh … … … … … ….

Tên hộ kinh doanh ( ghi bằng chữ in hoa ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Số Giấy ghi nhận ĐK hộ kinh doanh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..

Cấp lần đầu ngày : ….. / … / … … tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Thay đổi lần cuối ngày : … / … / … … tại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Địa chỉ trụ sở chính hộ kinh doanh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Điện thoại ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … Fax ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … …

E-Mail ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … ….. Website ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … ….

Thông báo tạm ngừng kinh doanh / liên tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng như sau :

  1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi :

Thời gian tạm ngừng : kể từ ngày … / … / … đến hết ngày … / … / ….

Lý do tạm ngừng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

  1. Trường hợp liên tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi :

Thời gian liên tục kinh doanh kể từ ngày … … … ….. tháng … … … … … …. năm … … … … … ….

Lý do liên tục kinh doanh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Tôi cam kết về tính hợp pháp, đúng chuẩn, trung thực và trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung của Thông báo này.

CHỦ HỘ KINH DOANH

( Ký và ghi họ tên )

Có thể xem thêm : Tạm ngừng kinh doanh hộ thành viên

Những chú ý quan tâm về thông báo tạm ngừng kinh doanh trong hoạt động giải trí doanh nghiệp

Thứ nhất, khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoặc liên tục kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan, nơi mà doanh nghiệp đã ĐK hoạt động giải trí kinh doanh bằng mẫu thông báo.

Thứ hai, doanh nghiệp không cần thông báo với cơ quan thuế, bởi cơ quan doanh nghiệp ĐK kinh doanh sẽ thao tác này. Nhưng doanh nghiệp phải hoàn thành xong những khoản nợ và những loại hợp đồng kinh doanh.

Thứ ba, cần phải chú ý quan tâm thời hạn tạm ngừng hoạt động giải trí số lượng giới hạn là bao lâu.

Xem thêm : Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần chú ý quan tâm

Truy cập thêm để biết thêm những kỹ năng và kiến thức doanh nghiệp : Luật doanh nghiệp

Một số câu hỏi tương quan đến hoạt động giải trí thông báo việc tạm ngừng kinh doanh

1 / Cần những loại hồ sơ nào khi ĐK mẫu tạm ngừng kinh doanh

  • Mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh / liên tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp / Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt / khu vực kinh doanh Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị so với công ty CP, của những thành viên hợp danh so với công ty hợp danh ( Bản chính ).
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép góp vốn đầu tư, Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư hoặc những sách vở có giá trị pháp lý tương tự thì ngoài những sách vở nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo : Bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận góp vốn đầu tư ; Bản sao hợp lệ Giấy ghi nhận ĐK thuế ; Giấy đề xuất bổ trợ, update thông tin ĐK doanh nghiệp pháp luật tại Phụ lục II-18 Thông tư số 20/2015 / TT-BKHĐT ( Bản chính ).

2 / Cơ quan trực tiếp xử lý

Sở Kế hoạch và Đầu tư

3 / Thời hạn nộp hồ sơ, mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp cần thông báo cho cơ quan ĐK kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

4 / Thời hạn xử lý hồ sơ, mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh

03 ngày thao tác. Trong thời hạn 03 ngày thao tác, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã ĐK tạm ngừng kinh doanh.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest

  1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên viên của Công ty Luật TNHH Everest thực thi nhằm mục đích mục tiêu điều tra và nghiên cứu khoa học hoặc thông dụng kỹ năng và kiến thức pháp lý. Hoàn toàn không nhằm mục đích mục tiêu thương mại.

  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức và kỹ năng hoặc quan điểm của những chuyên viên được trích dẫn từ nguồn đáng an toàn và đáng tin cậy. Tại thời gian trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý chấp thuận với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tìm hiểu thêm, bởi nó hoàn toàn có thể chỉ là quan điểm cá thể người viết.

  3. Trường hợp cần giải đáp vướng mắc về yếu tố có tương quan, hoặc cần quan điểm pháp lý cho vấn đề đơn cử, Quý vị vui vẻ liên hệ với chuyên viên, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp lý : < p > 1900 6198 < / p >, E-mail : < p > [email protected] < / p >

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.